Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Consumer Workshops

Home » Main Cause » Consumer Workshops

Decoding Labels, Ensuring Quality : The Aurangabad Consumer Workshops (1990-2000)

Loading

परिचय:

 औरंगाबादमध्ये १९९० ते २००० दरम्यान सत्यशोधक महिला विकास मंडळाने परिवर्तनाच्या मोहिमेला सुरुवात केली.  ज्ञानवर्धक ग्राहक कार्यशाळांच्या मालिकेद्वारे, या संस्थेने किराणा खरेदीसाठी माहितीपूर्ण निवडी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्ञान आणि कौशल्यांसह व्यक्तींना सक्षम बनवण्याचा उद्देश होता.  या कार्यशाळा केवळ चर्चा नव्हत्या;  ते किराणा उत्पादनांचे आणि त्यांच्या गुणवत्ता तपासणीच्या मापदंडांचे सक्रिय प्रात्यक्षिक होते, ज्यामुळे उपस्थितांवर आणि संपूर्ण समुदायावर कायमचा प्रभाव पडला.

 ताज्या उत्पादनाचे गुणवत्तेचे मूल्यांकन:

 ताज्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून कार्यशाळा सुरू झाल्या.  रंग, सुगंध आणि दृढता यासारख्या घटकांचे परीक्षण करून सहभागींनी फळे आणि भाज्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणे शिकले.  या प्रात्यक्षिक पध्दतीने उपस्थितांना त्यांच्या घरांसाठी ताज्या वस्तू निवडताना काय पहावे याची व्यावहारिक समज मिळवता आली.

 पैकिंगवर  असलेले वस्तूंचे सांकेतिक मजकूर:

 कार्यशाळेत समाविष्ट केलेला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पॅकेज केलेल्या वस्तूंवरील सांकेतिक मजकूर तपसणे.  तज्ञ सादरकर्त्यांनी घटक, पौष्टिक तथ्ये आणि कालबाह्यता तारखा समजून घेण्याच्या गुंतागुंतीच्या माध्यमातून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.  या ज्ञानाने सहभागींना किराणा दुकानवरील गर्दीच्या मार्गावर मार्गदर्शन करताना निरोगी आणि अधिक माहितीपूर्ण निवडी करण्यास सक्षम केले.

अन्न सुरक्षेचे महत्त्व:

 संपूर्ण कार्यशाळेत अन्न सुरक्षा हा प्रथम उद्देश होता. सादरकर्त्यांनी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी योग्य साठवण आणि हाताळणी पद्धतींच्या महत्त्वावर भर दिला.  या व्यावहारिक सल्ल्याने ग्राहकांनी केवळ दर्जेदार उत्पादनेच निवडली नाहीत तर त्यांची अखंडता जपली जाईल अशा प्रकारे त्यांची साठवणूक आणि तयारी केली आहे.

 एक चिरस्थायी प्रभाव:

 २००० मध्ये कार्यशाळा संपन्न झाल्यामुळे त्यांनी समाजावर अमिट छाप सोडली.  सहभागींनी केवळ खरेदीदारांकडून जाणकार आणि सशक्त ग्राहकांमध्ये रूपांतर केले होते.  ते आता आत्मविश्वासाने त्यांच्या किराणा उत्पादनांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करू शकतात, आणि अन्न सुरक्षेला प्राधान्य देऊ शकतात.  या परिवर्तनाचा केवळ व्यक्ती आणि कुटुंबांनाच फायदा झाला नाही तर समाजाच्या एकूण आरोग्यावर आणि कल्याणावर सकारात्मक परिणाम झाला.

 निष्कर्ष:

 १९९०  ते २०००  दरम्यान औरंगाबादमध्ये सत्यशोधक महिला विकास मंडळाने आयोजित केलेल्या ग्राहक कार्यशाळा केवळ शैक्षणिक कार्यक्रमांपेक्षा अधिक होत्या.  ते व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन किराणा खरेदीमध्ये आरोग्यदायी, शहाणे आणि सुरक्षित निवडी करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञानाने सुसज्ज करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते.  असे केल्याने, या कार्यशाळांनी औरंगाबाद आणि बाहेरील असंख्य कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली

Introduction:

In the Aurangabad, between 1990 and 2000, the Satyashodhak Mahila Vikas Mandal embarked on a transformative mission. Through a series of enlightening consumer workshops, this organization aimed to empower individuals with the knowledge and skills needed to make informed choices when it came to grocery shopping. These workshops were not just discussions; they were active demonstrations of grocery products and their quality check parameters, leaving a lasting impact on the attendees and the community as a whole.

Quality Assessment of Fresh Produce:

The workshops began with a focus on fresh produce. Participants learned to assess the quality of fruits and vegetables by examining factors like colour, aroma, and firmness. This hands-on approach allowed attendees to gain a practical understanding of what to look for when selecting fresh items for their households.

Decoding Packaged Goods:

Another crucial aspect covered in the workshops was the decoding of labels on packaged goods. Expert presenters guided the audience through the intricacies of understanding ingredients, nutrition facts, and expiry dates. This knowledge empowered participants to make healthier and more informed choices while navigating the crowded aisles of supermarkets.

The Importance of Food Safety:

Food safety was a recurring theme throughout the workshops. Presenters emphasized the significance of proper storage and handling practices to maintain product quality and safety. This practical advice ensured that consumers not only chose quality products but also stored and prepared them in ways that preserved their integrity.

Engaging the Audience:

The workshops were far from one-sided lectures. Audience engagement was actively encouraged, and participants were urged to ask questions and seek clarification. This interactive approach fostered a culture of informed consumers who felt confident in their ability to make discerning choices

A Lasting Impact:

As the workshops concluded in the year 2000, they had left an indelible mark on the community. Participants had transformed from mere shoppers into knowledgeable and empowered consumers. They could now confidently assess the quality of their grocery products, decode labels, and prioritize food safety. This transformation not only benefited individuals and families but also had a positive ripple effect on the community’s overall health and well-being.

Conclusion:

The consumer workshops organized by Satyashodhak Mahila Vikas Mandal in Aurangabad between 1990 and 2000 were more than just educational events. They were instrumental in equipping individuals with the skills and knowledge needed to make healthier, wiser, and safer choices in their everyday grocery shopping. In doing so, these workshops played a pivotal role in improving the quality of life for countless households in Aurangabad and beyond.

0
Citizens Enrolled
0
Workshops conducted
0
Products Demonstrated

Keywords

 • Empowering Consumers
 • Consumer Education
 • Grocery Product Quality
 • Community Impact
 • Consumer Empowerment
 • Food Safety Awareness
 • Informed Consumers
 • Empower Through Knowledge
 • Consumer Workshops
 • Workshop Demonstrations
 • Quality Assessment
 • Grocery Product Knowledge
 • Food Safety Tips
 • Consumer Workshops
 • Food Safety Education
 • Consumer Knowledge
 • Grocery Education
 • Workshop Demo
 • Consumer rights
 • Consumer advocacy
 • Consumer protection
 • Consumer awareness
 • Consumer education program
 • Consumer information
 • Financial literacy
 • Product knowledge
 • Consumer responsibilities
 • Consumer rights and responsibilities
 • Consumer decision-making
 • Shopping tips
 • Consumer advice
 • Buying guide
 • Consumer complaints
 • Customer satisfaction
 • Consumer privacy
 • Product reviews
 • Customer support
 • Retail ethics
 • Consumer law
 • Consumer fraud prevention
 • Shopping ethics
 • Price comparison
 • Product safety
 • Consumer redress
 • Marketplace fairness

FAQ

What was the main objective of the consumer workshops organized by Satyashodhak Mahila Vikas Mandal ?

The main objective was to empower citizens with the knowledge and skills needed to make informed choices when it came to grocery shopping.

What were the key topics covered in the workshops?

The workshops covered several key topics, including quality assessment of fresh produce, decoding labels on packaged goods, and the importance of food safety.

Can you tell me more about the quality assessment of fresh produce discussed in the workshops?

Participants learned to assess the quality of fruits and vegetables by examining factors like color, aroma, and firmness. This hands-on approach allowed attendees to gain a practical understanding of what to look for when selecting fresh items for their households.

How did the workshops help attendees understand packaged goods better?

The workshops focused on decoding labels on packaged goods. Expert presenters guided the audience through understanding ingredients, nutrition facts, and expiry dates. This knowledge empowered participants to make healthier and more informed choices while shopping.

What was emphasized in terms of food safety during the workshops?

Food safety was a recurring theme throughout the workshops. Presenters emphasized the significance of proper storage and handling practices to maintain product quality and safety.

How were the workshops conducted, and what was the level of audience engagement?

The workshops were interactive and encouraged audience engagement. Participants were urged to ask questions and seek clarification. This interactive approach fostered a culture of informed consumers who felt confident in their ability to make discerning choices.

Can you summarize the significance of these consumer workshops?

These consumer workshops played a pivotal role in improving the quality of life for countless households in Aurangabad and beyond by equipping individuals with the skills and knowledge needed to make healthier, wiser, and safer choices in their everyday grocery shopping.